SNOTheme NameName of Nodal OfficerMobile No.Email IdRemark
1 ECCESMT M.A.EKKA9755490171mail2ekka@gmail.com 
2 FLN-HINDISMT M.A.EKKA9755490171mail2ekka@gmail.com 
3 FLN-ENGLISH SMT GULSHAN KUMAR8085547599gulshanpriyar@gmail.com 
4 FLN-MATHSSHRI RAMHARI SHRAFF9977927382ramharishraff@gmail.com 
5 OoSC CHILDRENSHRI R.K.PASHINE9407738848rajeshpashine1009@gmail.com 
6 ICTSHRI ARVIND SHARMA9009431896sharmaarvind1972@gmail.com 
7 ASSESSMENTSMT RINKU LODH9516418159rinkulodh5280@gmail.com 
8 MULTI LINGUAL EDUCATION (MLE)SMT REKHARANI JATWAR7869450072rekharanijatwar77@gmail.com 
9 INCLUSIVE EDUCATION (CWSN, Gender Equality, SC/ST/Minority, Girls Education,SMC/SMDC)SHRI P.C.PATEL9826191372pcpatel156@gmail.com 
10 VOCATIONAL EDUCATIONSMT GULSHAN KUMAR8085547599gulshanpriyar@gmail.com 
11 TEACHER EDUCATION AND TEACHER TRAININGSHRI P.K.KAUSHIK8462052064pkkaushik48@gmail.com 
12 LEADERSHIP,  MANAGEMENT,  CAREER COUNSELLING AND GUIDANCESHRI GAURAV SHARMA7898561342gauravsir77@gmail.com 
13 SCF (STATE CURRICULUM FRAMEWORK AND PEDAGOGY)SHRI R.K.TIWARI8319478370rakeshbsp01@gmail.com 
14 RESEARCH AND INNOVATIONSMT PADMA PRADHAN7440983380padmamohan4321@gmail.com